ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการป่วยติดเตียง ที่อาศัยอยู่ในครอบครัวยากจน

วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
มอบหมายให้ นางสาวมนธิชา วงกาวี นักสังคมสงเคราะห์ นางสาวกชกร พิมพ์สูตร นักพัฒนาสังคม และนางสาวอารัญญา พันธ์เกตุ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการป่วยติดเตียง ที่อาศัยอยู่ในครอบครัวยากจน เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ตามบทบาทภารกิจกระทรวง พม. ณ พื้นที่ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
#พมหนองคาย


Share:มอบนมผงสำหรับเด็กและหน้ากากอนามัยให้แก่กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายมอบหมาย นายธีรพงษ์ หมื่นภักดี นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และ นางสาวนวลจันทร์ ภาคเจริญ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมกับอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย (อพม.) อำเภอเมืองหนองคาย มอบนมผงสำหรับเด็กและหน้ากากอนามัยให้แก่กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 3 ครอบครัว ณ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย #พมหนองคาย

Share:เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดี

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษย์จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม คอนเวนชั่น 1-2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น #พมหนองคาย  

Share:ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือน มิถุนายน 2565

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย มอบหมายนางสาวภัสราภรณ์ โพธา ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหนองคาย ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือน มิถุนายน 2565 จำนวน 5 ราย โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของจังหวัดหนองคาย (CSR) และพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ตามบทบาทภารกิจกระทรวง พม. ให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ณ ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย #พมหนองคาย

Share:ร่วมโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย มอบหมายนางสาวภัสราภรณ์ โพธา ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมฯ มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน (กลุ่มเปราะบาง TPMAP จังหวัดหนองคาย) จำนวน 5 ราย รายละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท และมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 10 ราย รายละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท พร้อมจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ณ โรงเรียนถ่อนวิทยา ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
#พมหนองคาย


Share:“เสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนใน TPMAP จังหวัดหนองคาย”

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษย์จังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนใน TPMAP จังหวัดหนองคาย”
โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประธาน อพม. จังหวัด ประธาน อพม. อำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ และเครือข่าย อพม.ระดับตำบล หมู่บ้าน รวมจำนวน 120 คน โดยมีนางสาวอนงค์ เทียนเมาะ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เป็นผู้กล่าวรายงาน
ณ โรงแรมพาร์ค แอนด์ พูลรีสอร์ทท อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

Share:ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติของผู้ช่วยบริการคนพิการจังหวัดหนองคาย​

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางสาวชยิสรา ชิตบุตร นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติของผู้ช่วยบริการคนพิการจังหวัดหนองคาย​ เพื่อเยี่ยมบ้านครอบครัวคนพิการและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการ ในเขตพื้นที่ตำบลเหล่าต่างคำ และตำบลชุมช้าง​ อำเภอโพนพิสัย​ จังหวัดหนองคาย

Share:ร่วมกิจกรรม Kick Off การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามแนวทางการขับเคลื่อนการทำความดี ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (หลังใหม่) อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

Share:รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค บริษัท โรซ่าเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด CSR จังหวัดหนองคาย

วันอังคาร์์ที่ 7 มิถุนายน 2565 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค บริษัท โรซ่าเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด CSR จังหวัดหนองคาย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ภายใต้ศูนย์อำนวยการ ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) จังหวัดหนองคาย ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

Share:นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในการมอบหน้ากากอนามัยให้กลุ่มเปราะบาง และนมผงสำหรับเด็ก

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทีม One Home พม.หนองคาย และ อพม.จังหวัดหนองคาย รับมอบหน้ากากอนามัยให้กลุ่มเปราะบาง และนมผงสำหรับเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในการมอบ ณ ห้องประชุมพระใส ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย #พมหนองคาย

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
ข้ามไปยังทูลบาร์