การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๔

เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ส่งผลงานเข้าประกวดทางไปรษณีย์ หรือส่งโดยตรงได้ที่กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎรสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเลขที่ ๑๑๑๑ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า”หรือ ส่งผลงานรูปแบบไฟล์ PDF ได้ที่
อีเมล phan@parliament.go.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๔๙๒ – ๙๔
และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรางวัลพานแว่นฟ้าได้ที่ https://www.parliament.go.th/phan/
และ Facebook “รางวัลพานแว่นฟ้า”รางวัลพานแว่นฟ้า https://www.facebook.com/phan.waenfah


Share: