การสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA)

องค์การสหประชาชาติได้มีการมอบรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) เพื่อยกย่องผลงานที่มีการบริการสาธารณะโดดเด่น การพัฒนานวัตกรรมที่ครอบคลุมและเท่าาเทียมที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักการ SDGs รวมถึงส่งเสริมการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เสมอภาคทั่วถึง และเท่าเทียมภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้ส่งผลงานเข้าสมัครและได้รับรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง สำหรับ ปี ค.ศ.2024 รางวัล UNPSA มี 3 สาขา และเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2566

 

โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดปฏิทินการสมัครรางวัล ดังนี้

 

– คลินิกให้คำปรึกษาการสมัครรางวัล(ภาพรวม)วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงานที่ประสงค์จะสมัคร ให้เตรียมหัวข้อเรื่อง และรายละเอียดที่จะสมัคร)

 

– คลินิกให้คำปรึกษาการสมัครรางวัล วันที่ 8 และ 14 กันยายน 2566 โดยหน่วยงาน ต้องส่งเอกสารการสมัครเพื่อรับคำปรึกษาล่วงหน้า 3 วัน (จัดทำผลงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80)

 

– ให้หน่วยงานส่งใบสมัครเพื่อให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ออกหนังสือรับรองภายใน วันที่ 25 กันยายน 2566

 

– สำนักงาน ก.พ.ร. ออกหนังสือรับรองให้หน่วยงานภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566

 

– หน่วยงานสมัครรางวัลผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2566

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลข่าวสารได้ตาม link หรือแสกน qr code ด้านล่าง

v

http://kpbstorage.m-society.go.th/index.php/s/neCtYRz49hpFT5K


Share: