กิจกรรมนุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง

นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และ นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมดังดล่าว ณ ลานวัฒนธรรมตลาดท่าเสด็จ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย


Share: