ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2566

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. “Agri-Map มีประโยชน์อย่างไร”

 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2. ทำความรู้จัก อากาศยานไร้คนขับ “ชลพิศ 121” ของกรมชลประทาน
3. วันดินโลก (World Soil Day)
4. การจำนอง กับ การขายฝาก เลือกอะไรดี
5. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตอน 6 โทษทางกฎหมาย “ทิ้งขยะไม่ถูกที่”

สูงสุดโทษจำคุก ไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
6. วิธีป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
7. สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กรณีเจ็บป่วย ใช้สิทธิเดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น สิทธิบัตรทอง หรือสวัสดิการข้าราชการ ไม่ได้ใช้สิทธิประกันสังคม
8. Plant-based Food อาหารจากพืช ธุรกิจอาหาร ในอนาคตอันใกล้

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลข่าวสารได้ตาม link หรือแสกน qr code ด้านล่าง

v

http://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge29-2566.pdf


Share: