ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2566

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

1. ถูกทวงถามหนี้ไม่เหมาะสม ร้องเรียนที่ใด?

 

มาตรการด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. เว็บไซต์ TasteAtlas ให้ผัดกะเพราคว้าอันดับ 3 อาหารที่ดีที่สุดในโลก

 

มาตรการด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. เกษตรกรไทยร่วมใจ หยุดเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืนด้วย 9 ทางเลือก จัดการเศษวัสดุทางการเกษตร ภายใต้3R Model : เปลี่ยนพฤติกรรม ( Re-Habit)


มาตรการด้านความมั่นคง

4. ก่อนกู้เงินออนไลน์ต้องระวัง

5. PEA เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหลอกลวงแอบอ้างส่ง SMS


มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

6. รู้ไว้อุ่นใจกว่าเยอะ! “ CPR” ความรู้พื้นฐาน ช่วยคนใกล้ตัวได้อย่างรวดเร็ว

7. เตรียมความพร้อมขับรถทางไกลอย่างปลอดภัย 

8. หน้ากากป้องกันฝุ่น รู้ไว้ใช้ให้ถูกต้อง

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลข่าวสารได้ตาม link หรือแสกน qr code ด้านล่าง

v

http://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge46-2566.pdf


Share: