ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2567

มาตรการด้านความมั่นคง

1. กรมบัญชีกลางยืนยันไม่มีการเพิ่ม ลด หรือยกเลิกบำนาญ ผู้รับบำนาญอย่าหลงเชื่อ
2. เตือนคนไทยระวังการพกเวชภัณฑ์ หรือยาสมุนไพรไปต่างประเทศ
3. ใบกระท่อมขายได้ แต่ถ้าต้มขาย ระวังโดนจับ
4. กรมการจัดหางานเตือน ระวังผู้แอบอ้าง “หน่วยงานรัฐ” รับสมัครงานผ่านสื่อโซเชียล

 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5. กรมการท่องเที่ยว “ชวนตะลุยเส้นทางผ่านมิติทะลุโลกล้านปี”
6. ปล่อยสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะมีความผิด
7. How To “งด” ลดเสี่ยงผลกระทบไฟป่า-หมอกควัน
8. PEA ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประชาชนตามนโยบายรัฐบาล
9. 6 วิธี รับมือฝุ่นจิ๋วแบบจึ้ง ๆ

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลข่าวสารได้ตาม link หรือแสกน qr code ด้านล่าง

v

http://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge46-2566.pdf


Share: