จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนในชุมชนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย (กิจกรรมที่ 1)

นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนในชุมชนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย (กิจกรรมที่ 1)
โดยมี นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และ นางสาวณัฏฐิยา ปัทมะศังข์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นางสมัย ชนาราษฎร์ นายก อบต.หนองหลวง เข้าร่วมในครั้งนี้ฯ เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลมีความรู้เรื่องสิทธิและมีทักษะในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และสุขภาพอนามัยของคนพิการ
ในประเภทต่างๆ ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถช่วยเหลือกันเองได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


Share: