จัดโครงการอบรมให้ความรู้สร้างเครือข่าย เฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดหนองคายรุ่นที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2564 นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และการสร้างองค์ความรู้ให้แก่เครือข่ายด้านการป้องกัน
การค้ามนุษย์ในจังหวัดหนองคาย และมอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนผู้เข้าอบรมโครงการอบรมให้ความรู้สร้างเครือข่าย เฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สร้างกลไกในการขับเคลื่อน การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ให้กับกลุ่มเป้าหมายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนัน และผู้นำชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จาก อ.ศรีเชียงใหม่ อ.โพธิ์ตาก และอ.สังคม จำนวน 150 ราย
โดยมีนางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน
ณ ห้องประชุมร่มไทร องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย


Share: