จัดโครงการอบรมให้ความรู้สร้างเครือข่าย เฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดหนองคายรุ่นที่ 1

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายมอบหมายให้ กลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษยจังหวัดหนองคาย จัดโครงการอบรมให้ความรู้สร้างเครือข่าย เฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สร้างกลไลในการขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ให้กับกลุ่มเป้าหมายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และผู้นำชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จาก อ.เมือง อ.ท่าบ่อ
และอ.โพนพิสัย จำนวน 150 ราย โดยมีนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมร่มไทร องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย


Share: