ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นิติกร สังกัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย


Share: