ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการผ่อนเวลาชำระหนี้ให้กับลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ขอประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลาการผ่อนเวลาชำระหนี้ให้กับลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ ตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 กันยายน 2564
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)
>> https://drive.google.com/file/d/1lbVuBa7SgjK1-SOfNOSSNbW4A4nBgAe7/view?usp=sharing


Share: