ประชาสัมพันธ์ถึง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)เรื่องการทำหน้าที่ “ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราว”

ประชาสัมพันธ์ถึง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)เรื่องการทำหน้าที่ “ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราว”ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดูแลผู้เสียหายในคดีอาญาที่อยู่ในกระบวนการศาลการให้ผู้ต้องโทษปรับทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับและการกำกับดูแลผู้ได้รับการปล่อยชั่วคราว ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำหรับ อพม. ท่านใดสนใจ สามารถติดต่อ และส่งรายชื่อได้ที่
>สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
>ผู้ดูแลโครงการ นางสาวนวลจันทร์ ภาคเจริญ
>โทรศัพท์ 042-411027 หรือทางอีเมล nongkhai@m-society.go.th


Share: