ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการสร้างเสริมชุมชนเข็มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการสร้างเสริมชุมชนเข็มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย 35 ครัวเรือน และกรอบยุทธศาสตร์การจัดทำแผนสร้างเสริมชุมชนเข็มแข็งระยะ 3 ปี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2


Share: