ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความสามารถเพื่อออกบัตรแสดงความสามารถ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ประจำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2565

วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความสามารถเพื่อออกบัตรแสดงความสามารถ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ประจำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2565 มีผู้ขอรับบัตรแสดงความสามารถต่อคณะกรรมการฯ จำนวน 3 ราย ที่ประชุม พิจารณาเห็นชอบออกบัตร จำนวน 3 ราย ณ ห้องประชุมพระใส ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย


Share: