พมจ.หนองคาย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในกิจกรรมการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในกิจกรรมการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จำนวน 3 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ได้มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 3 รายๆ ละ 2,000 บาท และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน


Share: