พม.หนองคาย ลงนามในสัญญาเงินอุดหนุนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนเครือข่ายสตรี

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ลงนามในสัญญาเงินอุดหนุนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนเครือข่ายสตรี ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จำนวนเงิน 33,950.-บาท และกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลสร้างนางขาว จำนวนเงิน 27,035.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,985 บาท (หกหมื่นเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย #พมหนองคาย

Share: