พม.หนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดในโครงการบ้านสวยเมืองงาม มุ่งสู่หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น. นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
มอบหมายให้นางสาวภัทรานิษฐ์ ทรงคำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดในโครงการบ้านสวยเมืองงาม
มุ่งสู่หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง
ณ บริเวณถนนฝั่งศาลจังหวัดหนองคาย จากมุมถนนมิตรภาพถึงสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย
#พม.หนองคาย


Share: