มอบนมผงสำหรับเด็กและหน้ากากอนามัยให้แก่กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายมอบหมาย นายธีรพงษ์ หมื่นภักดี นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และ นางสาวนวลจันทร์ ภาคเจริญ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมกับอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย (อพม.) อำเภอเมืองหนองคาย มอบนมผงสำหรับเด็กและหน้ากากอนามัยให้แก่กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 3 ครอบครัว ณ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย #พมหนองคาย

Share: