มอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 6/2565 จำนวน 47 ราย

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 6/2565 จำนวน 47 ราย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,680,000.-บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมพระใส ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

Share: