รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค บริษัท โรซ่าเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด CSR จังหวัดหนองคาย

วันอังคาร์์ที่ 7 มิถุนายน 2565 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค บริษัท โรซ่าเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด CSR จังหวัดหนองคาย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ภายใต้ศูนย์อำนวยการ ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) จังหวัดหนองคาย ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

Share: