ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติของผู้ช่วยบริการคนพิการจังหวัดหนองคาย​

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางสาวชยิสรา ชิตบุตร นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติของผู้ช่วยบริการคนพิการจังหวัดหนองคาย​ เพื่อเยี่ยมบ้านครอบครัวคนพิการและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการ ในเขตพื้นที่ตำบลเหล่าต่างคำ และตำบลชุมช้าง​ อำเภอโพนพิสัย​ จังหวัดหนองคาย

Share: