ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีรายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวอุปถัมภ์

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางสาวมนธิชา วงกาวี นักสังคมสงเคราะห์ และ นางสาวอารัญญา พันเกตุ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีรายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวอุปถัมภ์ ในพื้นที่ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่, ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี และตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จำนวน 3 ครอบครัว

Share: