ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือน มิถุนายน 2565

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย มอบหมายนางสาวภัสราภรณ์ โพธา ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหนองคาย ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือน มิถุนายน 2565 จำนวน 5 ราย โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของจังหวัดหนองคาย (CSR) และพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ตามบทบาทภารกิจกระทรวง พม. ให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ณ ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย #พมหนองคาย

Share: