ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย มอบหมายนางสาวภัสราภรณ์ โพธา ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหนองคาย ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 จำนวน 5 ราย โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของจังหวัดหนองคาย (CSR) และพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ตามบทบาทภารกิจกระทรวง พม. ให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน
ณ ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย


Share: