ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณี อัคคีภัยเหตุไฟไหม้

วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย มอบหมาย นายวสันต์ มูลวงศ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยืจังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง วินิจฉัยสภาพปัญหา เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสงปัญหาทางสังคม กรณี เหตุไฟไหม้บ้าน 2 หลัง ณ บ้านคำแค ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งบ้านที่เกิดเหตุไฟไหม้เป็นบ้านสองชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูนไหม้ทั้งหลัง สาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยสำนักงานพัฒนาสังคมฯ ได้ให้ความช่วยเหลือ 1.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับบทบาทภารกิจตามกระทรวง พม. 2.พิจารณาการให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน หลังละ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 3.มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 4.แนะนำวิธีการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด


Share: