สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ต้อนรับ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัดหนองคาย โดยมีนางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย นางสาวภัสราภรณ์ โพธา ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด
หนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
ให้การต้อนรับคณะ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ศาลากลาง ชั้น 2


Share: