“เสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนใน TPMAP จังหวัดหนองคาย”

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษย์จังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนใน TPMAP จังหวัดหนองคาย”
โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประธาน อพม. จังหวัด ประธาน อพม. อำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ และเครือข่าย อพม.ระดับตำบล หมู่บ้าน รวมจำนวน 120 คน โดยมีนางสาวอนงค์ เทียนเมาะ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เป็นผู้กล่าวรายงาน
ณ โรงแรมพาร์ค แอนด์ พูลรีสอร์ทท อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

Share: