โครงการศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีไซเบอร์ต่องานสังคมสงเคราะห์ (Impact of cyber social work practice reseach project)

โครงการศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีไซเบอร์ต่องานสังคมสงเคราะห์ (Impact of cyber social work practice reseach project)

คู่มือการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ไซเบอร์ (Cyber social work) ในชุมชนเสมือนจริง (Virtual community)


Share: