8 มีนาคม 2564 “วันสตรีสากล”

เนื่องในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เป็นวันสตรีสากล ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย เชิญชวนทุกท่านให้ความสำคัญส่งเสริมกับบทบาทของสตรีและรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และคนในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสตรีและเด็กหญิงสู่ ความเสมอภาคร่วมตัดสินใจ ไร้ความรุนแรง”


Share: