พม.หนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน การจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อมอบอาหารกลางวัน ให้กับผู้แทนจาก สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย และสถานสงค์เคราะห์เด็กซารนิลลี่เฮาส์ ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย #พมหนองคาย

Share:พม.หนองคาย เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดหนองคาย

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.หนองคาย ทีม พม.หนองคายเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดหนองคาย เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย โดยมีนายชูรินทร์ ขวัญทอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย #พมหนองคาย

Share:พม.หนองคาย ร่วมต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เขตตรวจราชการที่ 10

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ร่วมต้อนรับนายชูรินทร์ ขวัญทอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เขตตรวจราชการที่ 10 พร้อมด้วยนายสุเมธ ทรายแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 และผู้แทน กตร. เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการรอบ 2 และตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. (One Home พม.หนองคาย) #พมหนองคาย

Share:พม.หนองคาย ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์

วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์ โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ณ โรงเรียนโรซาริโอวิทยา ตำบลเวียงคุก อำภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย #พมหนองคาย

Share:พม.หนองคาย ลงนามในสัญญาเงินอุดหนุนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนเครือข่ายสตรี

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ลงนามในสัญญาเงินอุดหนุนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนเครือข่ายสตรี ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จำนวนเงิน 33,950.-บาท และกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลสร้างนางขาว จำนวนเงิน 27,035.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,985 บาท (หกหมื่นเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย #พมหนองคาย

Share:พม.หนองคาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดหนองคาย

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.หนองคาย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดหนองคาย “ชม ชม ช๊อป แชะ” โดยมี นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย #พมหนองคาย

Share:พม.หนองคาย ลงพื้นที่วางแผนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหากรณี หญิง อายุ 48 ปี ประสบอุบัติเหตุ ส่งผลให้พิการทางการเคลื่อนไหว

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนางสาวภัสราภรณ์ โพธา ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหนองคาย ร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ผู้อำนวนการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองคาย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4และอพม.จังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่วางแผนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง กรณี หญิง อายุ 48 ปี ประสบอุบัติเหตุ ส่งผลให้พิการทางการเคลื่อนไหว เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองคายเป็นระยะเวลา 8 เดือน ไม่สามารถติดต่อญาติได้ ณ โรงพยาบาลหนองคาย โดยได้วางแผนการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 1. ให้คำปรึกษาเเนะนำกระบวนการให้ความช่วยเหลือตามบทบาทภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ 2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองคาย ประสานส่งตัวเข้ารับการสงเคราะห์ และคุ้มครองสวัสดิภาพ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี 3. สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคายร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 อำนวยความสะดวกออกบัตรประจำตัวประชาชนให้กับคนพิการ 4. โรงพยาบาลหนองคายประสานเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยสาขาหนองคาย เพื่ออำนวยความสะดวกเปิดบัญชีธนาคารให้กับคนพิการ 5. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคายติดตามการรักษาพยาบาลเพื่อนำข้อมูลของคนพิการใช้ประกอบการประชุมวางแผนการรับเงินเยียวยาตามสิทธิประกันสังคมต่อไป 6. สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะดำเนินการประสานไปยังองค์การบริการส่วนตำบลพังงู อ.เหนองหาน จ.อุดรธานี เพื่อดำเนินการเปลี่ยนบัญชีธนาคารในการรับเบี้ยคนพิการ #พมหนองคาย

Share:พม.หนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดในโครงการบ้านสวยเมืองงาม มุ่งสู่หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น. นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
มอบหมายให้นางสาวภัทรานิษฐ์ ทรงคำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดในโครงการบ้านสวยเมืองงาม
มุ่งสู่หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง
ณ บริเวณถนนฝั่งศาลจังหวัดหนองคาย จากมุมถนนมิตรภาพถึงสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย
#พม.หนองคาย


Share:พม.หนองคาย ร่วมกันทำความสะอาดบ้านคนพิการ พร้อมมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน เครื่องอุปโภคบริโภค และมอบป้าย “เปลี่ยนบ้านให้น่าอยู่” ให้แก่ครอบครัวคนพิการ

วันพุธที่ 22-23 มิถุนายน 2565 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย ทีม One Home หนองคาย เจ้าหน้าที่ อปท. อพม. ผู้นำชุมชน และเครือข่ายอาสมัครในพื้นที่ฯ ร่วมกันทำความสะอาดบ้านคนพิการ พร้อมมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน เครื่องอุปโภคบริโภค และมอบป้าย “เปลี่ยนบ้านให้น่าอยู่” ให้แก่ครอบครัวคนพิการ จำนวน 6 หลัง ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนในชุมชน อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย กิจกรรมที่ 2 โดยมี นางสาวภัสราภรณ์ โพธา ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ตำบลพานพร้าว และตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
#พมหนองคาย


Share:พม.หนองคาย ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายวสันต์ มูลวงศ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นางสุชาวดี จำหงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี และนางสาวอัจจิมา อำพันธ์ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย จำนวน 10 ราย #พมหนองคาย

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
ข้ามไปยังทูลบาร์