CSR จังหวัดหนองคายมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 5 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันจันทร์์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวภัทรานิษฐ์ ทรงคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 5 ชุด
จากนางสาวดวงใจ สุขเกษมสิน CSR จังหวัดหนองคาย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ภายใต้ศูนย์อำนวยการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) จังหวัดหนองคาย
ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายShare: