ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการป่วยติดเตียง ที่อาศัยอยู่ในครอบครัวยากจน

วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
มอบหมายให้ นางสาวมนธิชา วงกาวี นักสังคมสงเคราะห์ นางสาวกชกร พิมพ์สูตร นักพัฒนาสังคม และนางสาวอารัญญา พันธ์เกตุ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการป่วยติดเตียง ที่อาศัยอยู่ในครอบครัวยากจน เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ตามบทบาทภารกิจกระทรวง พม. ณ พื้นที่ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
#พมหนองคาย


Share: