การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ (ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล)

ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปนะพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย้อย (10 ข้อมูล)

เจตจำนงของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 

มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
ข้ามไปยังทูลบาร์